لاگ بوک

 

لاگ بوک پرستاری

داخلی وجراحی

لاگ بوک کاراموزی اصول وفنون پرستاری

لاگ بوک کار آموزی داخلی - جراحی 3

لاگ بوک کار آموزی داخلی جراحی 4

 

سالمندان وبزرگسالان

لاگ بوک کاراموزی سالمندان وبزرگسالان1

لاگ بوک کارآموزی سالمندان وبزرگسالان2

لاگ بوک کارآموزی سالمندان وبزرگسالان 3

 

کاراموزی در عرصه

لاگ بوک کار آموزی در عرصه 1 (کار در اتاق عمل)

لاگ بوک کار آموزی در عرصه 1( داخلی جراحی 3)

لاگ بوک کارآموزی در عرصه 1(داخلی وجراحی 4)

پرستاری بهداشت

لاگ بوک کارآموزی درعرصه پرستاری بهداشت مادرونوزاد

لاگ بوک کاراموزی در عرصه پرستاری بهداشت مادر ونوزاد ویژه آقایان

لاگ بوک کارآموزی پرستاری بهداشت مادرونوزاد

لاگ بوک کارآموزی پرستاری بهداشت

لاگ بوک کارآموزی در عرصه پرستاری بهداشت

لاگ بوک کارآموزی پرستاری سلامت جامعه

کارآموزی ویژه

لاگ بوک پرستاری ویژه(icu)

لاگ بوک پرستاری ویژه(CCU )

لاگ بوک کار آموزی پرستاری ویژه ( دیالیز) 

لاگ بوک داروشناسی بالینی

لاگ بوک کارآموزی اصول مدیریت خدمات پرستاری

پرستاری روان

لاگ بوک کارآموزی در عرصه بهداشت روان( روانپرستاری )

لاگ بوک کارآموزی پرستاری روان(روانپرستاری)

 

پرستاری کودکان

لاگ بوک کارآموزی عرصه کودکان

لاگ بوک کارآموزی کودک

لاگ بوک کاراموزی نوزادان وکودکان

لاگ بوک کلی پرستاری


 

لاگ بوک مامایی

کارآموزی پزشکی قانونی درمامایی

کارآموزی بیماریهای داخلی وجراحی

کارآموزی بهداشت باروری،مادر وکودک وتنظیم خانواده

کارآموزی بیماریهای زنان

کارآموزی اصول خدمات بهداشت مدیریت

اصول وفنون مامایی وروش کار در اتاق عمل وزایمان

کارآموزی نشانه شناسی ومعاینات فیزیکی

 

کارآموزی نوزادان

کارآموزی بیماریهای کودکان

OB1کارآموزی بارداری طبیعی

OB2کارآموزی زایمان طبیعی

OB3کارآموزی زایمان طبیعی وغیر طبیعی

عرصه 2

کارآموزی در عرصه زایمان  طبیعی وغیر طبیعی(1)

کارآموزی در عرصه زایمان  طبیعی وغیر طبیعی(2)

کارآموزی در عرصه مدیریت وکاربرد آن در مامایی 

کارآموزی در عرصه رادیولوژی وسونولوژی والکترولوژی در مامایی وزنان

لاگ بوک کلی مامائی

عرصه 1

کارآموزی در عرصه بارداری طبیعی وغیر طبیعی

کارآموزی در عرصه بیماریهای زنان وناباروری

کارآموزی در عرصه بهداشت باروری ،مادر وکودک وتنظیم خانواده

کارآموزی در عرصه نوزادان نیازمند مراقبت ویژه

کارآموزی درعرصه بیماریهای داخلی وجراحی در بارداری