درباره دفتر

تاریخچه دفتر توسعه آموزش دانشکده

توسعه کیفی، تفکر، مطالعه، تحقیق، هدایتگری، برنامه ­ریزی و پایش اثر بخشی برنامه­ های آموزشی از اهداف مراکز توسعه آمورش است که از طریق مشارکت وسیع دفاتر توسعه تحقق می­یابد. با توجه به اینکه امور آموزشی در دانشکده­ها و بیمارستانهای آموزشی تابعه دانشگاه عموماً توسط معاونین آموزشی هدایت و رهبری می­شوند و از آنجا که معاونین آموزشی به دلیل درگیری در امور جاری آموزش وقت کافی جهت تحول، تغییر، تفکر، مطالعه و تحقیق در حوزه های وسیع آموزش را ندارند انتظار می­رود که از دفاتر توسعه به عنوان بازوهای توسعه حمایت نمایند. این دفاتر با استفاده از مشارکت گروهی اعضاء هیئت علمی و کارشناسان ارشد اموزش در سطح حرفه ­ای حوزه عمل خود، فعالیت می­نمایند. در حالی که مراکز توسعه به منظور نهادینه کردن امر توسعه کیفی دردانشگاه نقش تسهیل کننده را به عهده دارند و دفاتر توسعه آموزش در دانشکده ها وبیمارستانهای تابعه آموزشی با استفاده از امکانات و ظرفیتهای بالقوه موجود در مراکز درسطحی بسیار وسیع و همه جانبه در حوزه­های گسترش آموزش با شناخت نیازهای حرفه­ای و اجتماعی جامعه هدف خود می­توانند در تحقق اهداف توسعه آموزش بسیار مؤثر باشند. با این منظور دفتر توسعه آموزشدانشکده پرستاری و مامایی از سال 1393 با سرپرستی خانم حمیرا محرابی و در 5 محور توسعه آموزش متشکل از پژوهش درآموزش، برنامه ریزی، ارزشیابی، آموزش مدرسین و آموزش مداوم دتشکیل گردید و فعالیت های شایانی در این زمینه انجام داد.

در سال 1396 با تغییر سیاست های معاونت علوم پزشکی در زمینه توسعه دفاتر مطالعات و توسعه آموزش در دانشکده های علوم پزشکی، فعالیت این دفتر به 7 حیطه تغییر کرده و در حال حاضر تحت سرپرستی خانم زهرا حسینی نوده، عضو هیئت علمی گروه پرستاری آن دانشکده در حال ادامه کار خود می باشد.


 
رسالت دفتر توسعه آموزش دانشکده
 
دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی به عنوان یکی از بازوهای عملکردی و در راستای رسالت مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، باید فضای مناسبی را جهت رشد و بالندگی اساتید و دانشجویان فراهم سازد. بدین منظور؛ ارتقای کیفیت آموزش، هدایت و نظارت بر فرایندهای آموزشی، ارتقای کیفی فرآیندهای یاددهی/یادگیری، ایجاد انگیزه در افراد دست اندرکار آموزش، تلاش در تربیت نیروی انسانی کارآمد، ایجاد روحیه همکاری و مشارکت فعالانه در افراد؛ از مهمترین رسالت های این دفتر می باشد؛ از این رو دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی، بر اساس آیین نامه ابلاغی از سازمان مرکزی، شرح وظایف معین و تعامل با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی معاونت علوم پزشکی، در حیطه های هفتگانه (برنامه ریزی آموزشی و طرح درسها، ارزشیابی، پژوهش در آموزش و جشنواره ها، توانمندسازی اساتید، ارزشیابی صلاحیت بالینی، اعتباربخشی، آموزش و مشورت دانشجویی) فعالیت مینماید.

 
هدف دفتر توسعه آموزش دانشکده
 
هدف کلی دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی در راستای تحقق اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش سازمان مرکزی، بهبود و توسعه کیفیت آموزش دانشکده پرستاری و مامایی می باشد.
 
 

شرح وظایف دفتر توسعه آموزش دانشکده