مدیر و کارشناسان

مدیر توسعه آموزش و پژوهش:   دکتر شراره ضیغمی محمدی؛  دکترای تخصصی پرستاری، عضو هیات علمی گروه پرستاری zeighami@kiau.ac.ir

 کارشناس آموزشی دفتر: خانم سهیلا عباس نژاد،    kiau.1396@gmail.com

 کارشناس پژوهش : حمیرا محرابی، کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی. mehrabi.1348@gmail.com