مدیر و کارشناسان

مدیر دفتر
زهرا حسینی نوده / کارشناس ارشد آموزش پرستاری
عضو هیئت علمی گروه پرستاری
z.hosseini.n@gmail.com

کارشناس دفتر
سهیلا عباس نژاد
kiau.1396@gmail.com