مدیر و کارشناسان

مدیر دفترمطالعات وتوسعه آموزش: خانم حمیرا محرابی
رزومه

h.mehrabi.1348@gmail.com

کارشناس دفتر
خانم سهیلا عباس نژاد
kiau.1396@gmail.com