معرفی دفتر مطالعات و توسعه آموزش

 

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

 (mission) رﺳﺎﻟﺖ

ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮ زش و پژوهش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه وﻇﯿﻔﻪ دارد ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ، ﻧﻈﺎرت و اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﻮح ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ  واﺣﺪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه در ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه در ﻣﺪرﺳﯿﻦ وﻓﺮاﮔﯿﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ د ر آﻣﻮزش، ﻧﻈﺎرت وارزﺷﯿﺎﺑﯽ و آﻣﻮزش و ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﯿﻦ و ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﻮﯾﻦ ﮔﺎم ﺑﺮدارد.

 (Vision)دورﻧﻤا

 ﻣﺎ ﺑﺮآﻧﯿﻢ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺤﻮل و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﻄﺢ  ﮐﺸﻮری و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﯾﻢ. 

ذﯾﻨﻔﻌﺎن  :

در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ذی ﻧﻔﻌﺎن ذﯾﻞ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد:

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ، اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ آزاد اﺳﻼﻣﯽ ، رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ، روﺳﺎ و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺠﺮی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ، ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ، ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ

ارزشﻫﺎ

ارزش ﻫﺎی ﻣﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ، اﻋﺘﻘﺎدات و ﺑﺎورﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن اﻫﺪاف ﻣﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . اﻫﻢ اﯾﻦ ارزش ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ارزش ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ، ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ، ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ  ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و رﻫﺒﺮی ﺗﯿﻤﯽ ، ﭘﺮورش ﺧﻼﻗﯿﺖ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ، ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺤﻮری و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮدی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ .

اﻫﺪاف ﮐﻼن ﻣﺮﮐﺰ

اﻫﺪاف ﮐﻼن ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش و پژوهش  ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺑﻼﻏﯽ از ﺳﻮی وزارت ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻼن 12 ﮔﺎﻧﻪ زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 • ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺳﺎزی روﯾﮑﺮد آﻣﻮزش ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ
 • ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺪاﻟﺖ در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ
 • ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎی ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪ ای و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ
 • ﺣﻀﻮر در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺟﻬﺎﻧﯽ
 • ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزی در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ
 • ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ
 • ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺳﺎزی اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ ای
 • ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ
 • ارﺗﻘﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ
 • ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ
 • ﺧﻠﻖ ﺛﺮوت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﻋﺮﺻﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ
 • ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ (آﻣﻮزش ﭘﮋوﻫﯽ)

ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻣﻮزش و پژوهش  ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﻫﺪاف زﯾﺮ را در ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ:

 • ﻫﺪاﯾﺖ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ، اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮدن آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
 • ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
 • ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی، و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒآﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
 • ﻫﺪاﯾﺖ، اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
 • ﻫﺪاﯾﺖ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ، اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﯾﺎددﻫﯽ
 • ﻫﺪاﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮان
 • ﻫﺪاﯾﺖ، اراﺋﻪ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
 • ﻫﺪاﯾﺖ، اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﺟﺬب و ﺑﻬﺮهوری و اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن
 • ﻫﺪاﯾﺖ، ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ در آﻣﻮزش
 • ﻫﺪاﯾﺖ، اﺟﺮا، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزش از راه دور و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
 • ﻫﺪاﯾﺖ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ، ﺗﺴﻬﯿﻞ، ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﯽ ﺑﺮاﺳﺎس آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ  ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دﻓﺎﺗﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش
 • اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره درﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﻮزﺷﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺠﺮی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه
 • اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره، ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزش ﻣﺪاوم داﻧﺸﮕﺎه
 • ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ