معرفی و مسئول واحد توانمندی سازی اساتید

مسئول حیطه

گلنوش احمدی/ دانشجوی دکترای بهداشت باروری/ عضو هیئت علمی گروه مامایی
golnooshahmadip@gmail.com

اعضاء گروه:خانم دکتر مژگان نینوایی-خانم سوسن آبگینه اسفندیاری-خانم صدیقه نصرالهی

شرح وظایف حیطه