ارزشیابی صلاحیت بالینی

 

مسئول: خانم سوسن آبگینه اسفندیاری،  کارشناس ارشد پرستاری، دانشجوی دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی